Každý deň píšeme dejiny

by Železná kolóna

supported by
/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
    Purchasable with gift card

      name your price

     

1.
Držal som srdce v ruke počul som spoveď duše bol som pri pitve bol som i pri pôrode videl som mikrosvet aj celé telo zvnútra no podstata života mi zostáva stále skrytá Podstata života mi zostáva stále skrytá Podstata života a či je vlastne dôležitá *** The Essence of Life I held a heart in my hand I heard the confession of a soul I was at an autopsy I was at a birth I saw the microworld and the whole body from the inside too but the essence of life still remains hidden from me The essence of life still remains a secret to me The essence of life and is it important at all?
2.
Pre seba 01:51
Keď sme sami tak sme slabí iba spolu sa nám darí zvládnuť trable, nedostatok zmeniť bordel na poriadok Osebe sme jednotlivci odkázaní na seba v bludnom kruhu generácií kým tu nie sme pre seba Hoci tento text môže mať viac významov, pôvodná myšlienka sa týka triedy ako sily, ktorá môže uskutočniť zásadné zmeny v spoločnosti. Pre tých, ktorí by chceli vedieť viac o tom, čo je trieda či „trieda osebe“ a „trieda pre seba“, odporúčame napríklad šikovnú brožúrku Kapitalizmus, trieda a triedny boj pre (nie úplných) začiatočníkov :) Dá sa stiahnuť zadarmo na webe nbz.priamaakcia.sk spoločne s ďalšími tematicky blízkymi publikáciami. *** For Ourselves When we are alone we are weak only together we succeed in coping with trouble, scarcity turning chaos into order In ourselves we are individuals depending on ourselves in a vicious circle of generations until we’re here for ourselves Although these lyrics can have more meanings, the original idea is related to class as a force which can bring about fundamental changes in society. For those who would like to know more about what class is or what “class in itself” and “class for itself” mean, we recommend for example a nice short text Capitalism, class and class struggle for (ex) dummies which can be downloaded in English from libcom.org.
3.
Odpovede 01:29
Každý deň píšeme dejiny je na nás či to bude iba tak zotrvačne Nájsť si čas je hlavne o zvyku život je iba jeden odrátavať hneď začne Naše životy sú malé boje s prostredím spoločne sa mení ľahšie smerodajné sú vždy otázky a či sa ich vôbec pýtame Ako som žil ako som pomohol aby bol svet lepší ako bol predo mnou? Ako som žil ako som pomohol aby svet smeroval za skutočnou slobodou? Ako som pomohol aby bol svet lepší ako bol predo mnou Odpovede nie je song o potrebe bilancovať svoj život, ako keby sme ležali na smrteľnej posteli;) Je hlavne o aktivizme, resp. aktivistoch a aktivistkách v antiautoritárskom hnutí. Presnejšie, je pre nich. Pre tých, ktorí neprestávajú konať, prehodnocovať či meniť svoje aktivity a hľadať spôsoby, ako ich robiť lepšie a efektívnejšie aj s pribúdajúcim vekom a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovného a rodinného života. Stále v duchu organizovania sa zdola, bez vodcov, šéfov či politikov. *** Answers Every day we write history it is up to us whether just inertially To find time is primarily a matter of habit you only have one life and the countdown starts immediately Our lives are small struggles with the environment together we can change it more easily questions are always crucial and whether we ask them at all How have I lived how have I helped the world to become better than it was before me? How have I lived how have I helped the world to head towards real freedom? This song is not about the need to look back upon our lives as if we were lying on our deathbeds;) It is primarily about activism or activists in the anti-authoritarian movement. Even more precisely, it is for them. For those who never stop being active, re-evaluating or changing their activities and looking for ways to make them better and more effective despite the advancing years and responsibilities related to work and family life. Still in the spirit of organizing from below, without leaders, bosses or politicians.
4.
Odpor 03:32
Vraj chcete poznať názor ľudu spýtať sa, ako vníma svet tvrdíte, že sa dočkal kľudu že jeho rozvoj je ako let vraj chcete vedieť, ako sa cíti prečo mu vadí pot a krv veď predsa dennodenne vidí že žije lepšie ako prv Ref.: Naša odpoveď je nie nebudete ignorovať náš hlas z našich duší a myslí znie my budeme odpor klásť Myslíte si, že budeme mlčať keď vraždíte a veríte že keď budete dosť dlho klamať aj pravdu zo lži spravíte že naša krv je iba voda a nikdy v nás nezovrie pozor, páni, tep do mozgu bodá to odpor páli, čo nikdy nezomrie Ref.: Tento song sa mal pôvodne objaviť na prvom albume „My sa trosiek nebojíme...“ z roku 2007, ale nahrať sa nám ho podarilo až teraz. Text je inšpirovaný druhou polovicou 90. rokov, kedy sa Slovensko začalo meniť na laboratórium na neoliberálne pokusy. Hlavná téma väčšiny debát o tomto období by sa dala zhrnúť takto: politici, ktorí vystupovali proti tzv. mečiarizmu, sa stali záchrancami demokracie. Takmer úplne sú z debaty vylúčení iní dôležití aktéri – pracujúci, ktorí na námestiach počúvali o dvojnásobných platoch a namiesto toho dostali okresávanie sociálnych a pracovných práv napríklad v podobe útokov na Zákonník práce. Kritická diskusia o tomto období často skĺzava do konfrontácie s falošnou dilemou, či je dôležitejšia sloboda, alebo mať čo jesť... Na 90. roky a našu súčasnosť sa však dá pozrieť aj inak. Napríklad tak, ako o tom píše kolektív Karmína (www.karmina.red) v textoch Boje pracujúcich na Slovensku (1994 – 2014) a Chronológia bojov pracujúcich na Slovensku. *** Resistance You say you want to know what the people think you want to ask them how they see the world you say that they have found peace that their progress is like a flight you say you want to know how they feel why they mind the sweat and blood after all, every day they see that their life is better than before Ref.: Our answer is no you won’t ignore our voice from our souls and minds resonates that we will put up resistance You think that we will be quiet when you kill and believe that if you keep on lying long enough your lies become the truth that our blood is like water which will never boil watch out, masters, pulse hammers in the brain it’s the burning resistance which will never die Ref.: Originally, this song was supposed to appear on our first album “My sa trosiek nebojíme...” in 2007, but we managed to record it only now. The lyrics are inspired by the second half of the 1990’s when Slovakia started to change into a laboratory for neoliberal experiments. The major issue in discussions about this period could be summed up like this: those politicians who stood against the so-called “mečiarizmus” became the saviors of democracy. Other important actors are almost completely excluded from the discussion – the workers in the streets who listened to the promises of double wages and instead got their social and employment rights encroached for example in the form of attacks on the Labor Code. Critical discussion about this period often veers towards a confrontation with a false dilemma whether it is more important to have freedom or something to eat... However, it is possible to look at the 1990’s and our current situation differently. For instance as Karmína collective (www.karmina.red) in their texts Workers’ struggles in Slovakia (1994 -2014) and Chronology of workers’ struggles in Slovakia.
5.
Zastav 01:59
Nové ráno, ďalší deň, o ktorý nemáš záujem si v depresii zo života, ktorý si si nechal vziať. Bez záujmu pozeráš na tváre plné nezáujmu kebyže ťa aj chcú zabiť, ani tak ťa nezaujmú. Pozeráš sa do zrkadla, máš pocit, že to nie si ty hľadáš v ňom človeka, ktorým si vždy túžil byť. Prečo ti nevyšlo nič z toho, čo malo frustrovaný realitou, čo z teba zostalo. Ref.: Zastav to sám, nik iný to nespraví urči si cieľ a skús to aj cez obavy. Zastav to ty, kým sa ti tlkot srdca zastaví chápem, že máš strach, no môže sa to podariť. Zobrali ti život, kurva, a ešte s tvojím vedomím. Vedel si, kam to speje, no zrazu si prekvapený! „Nie som len ich obrazom,“ sám si vravíš pred sebou spokojnosť však necítiš a nevieš čo so sebou. Deň za dňom ti uniká, chytáš vietor do dlaní zo svojich ďalších zlyhaní zostávaš len sklamaný. Parta, telka, komp - ustrnul si na bode jesť, spať a pracovať - ilúzia o slobode. Ref.: ... Zastav to sama, nik iný to nespraví urči si cieľ a skús to aj cez obavy. Zastav to ty, kým sa ti tlkot srdca zastaví chápem, že máš strach, no môže sa to podariť. V živote prichádzajú okamihy, kedy si uvedomíme, že musíme zmeniť niečo na spôsobe, akým sa správame k sebe aj iným a na tom, kam to celé smeruje. A akosi nám to nejde hneď. Začať s niečím novým totiž znamená skončiť s niečím existujúcim, čo ide často dosť ťažko. Niekedy ani poriadne nevieme, čo presne by sme mali urobiť. Niekedy musíme spáliť mosty. Niekedy vieme, že ublížime, aj keď nechceme. A aj tak niet inej cesty, ak sa chceme oslobodiť od toho, čo nám neprospieva a pre čo sa trápime. Myslieť na seba v takýchto životných situáciách môže vyznieť egoisticky, ale je lepšie nemyslieť na seba? Čo so vzťahmi, ktoré nám oveľa viac berú ako dávajú? Či už sú to nezmieriteľné vzťahy s rodičmi, nikam nevedúce partnerské vzťahy, nenapĺňajúce kamarátske vzťahy, ubíjajúce medziľudské vzťahy na pracoviskách alebo hocijaké iné vzťahy, v istom bode sa môže ukázať, že nemajú perspektívu, a musíme tomu prispôsobiť aj svoje konanie. Čím skôr, tým lepšie. *** Stop New morning, another day that you’re not interested in depressed by the life that you allowed to be taken from you. With no interest you look at faces full of disinterest even if they wanted to kill you, they wouldn’t interest you. You’re looking in the mirror, feeling it’s not you searching for the person you’ve always wanted to be. Why the things that should have worked out for you never did frustrated by reality, by what is left from you Ref.: Stop it yourself no-one will do it for you set yourself a goal and try it despite your worries. Stop it yourself before your heart stops beating I know it’s hard but it can turn out well. Fuck, they have taken your life away from you with your knowledge. You knew where it would all lead but now you are surprised! “I am not only their reflection” you tell yourself but you don’t feel the satisfaction and don’t know what to do. You’re losing day after day, catching wind into the palms of your hands left disappointed by further failures. Your mates, the telly, the computer – you’ve come to a deadlock eat, sleep and work – the illusion of freedom. Ref.: There are moments in life when we realize that we have to make a change in how we treat ourselves as well as others and change the direction of our lives. And it is difficult to do immediately. Starting something new means stopping something existing, which is often hard to do. Sometimes we don’t even know what exactly we should do. Sometimes we have to burn bridges. Sometimes we know that we will hurt someone although we don’t want to. And still, there is no other way if we want to free ourselves from what does us no good and what hurts us. To think about ourselves in such situations may sound selfish, but would it be better not to think about ourselves? What about relationships in which much more is taken than given? Be it irreconcilable relationships with parents, partnerships that are getting nowhere, unfulfilling friendships, grinding interpersonal relationships in the workplace or any other relationships, you may get to a point when you start to see that they have no perspective and that you have to adjust your behaviour accordingly. The sooner, the better.

about

Vydalo Nakladateľstvo bod zlomu (nbz.priamaakcia.sk) v máji 2019.
NBZ je neziskový vydavateľský projekt zameraný prevažne na publikovanie textov, ktoré sa zaoberajú hnutím pracujúcich. Funguje ako pracovná skupina zväzu Priama akcia.

Nahrávanie, mix a mastering: Pulp Studio, Bratislava (júl 2017 - apríl 2019).

VINYL
Grafické spracovanie: Déé X Géé
Výroba (lathe cut): Kush Gong Vinyl
Náklad: 70 priesvitných a 30 čiernych kusov
Cena: Dobrovoľný príspevok
Výrobné náklady: 6,05 EUR
K dostaniu u kapely.

ĎAKUJEME
• Kubovi z Pulp Studio za dobrú náladu, super prístup a hlavne trpezlivosť a pomoc pri nahrávaní.
• Svetlane Rymarenko za pomoc so zbormi v záverečnom refréne songu Zastav.

Kontakt:
zeleznakolona@priamaakcia.sk

Web:
zeleznakolona.priamaakcia.sk
fb.com/Železná-Kolóna-211032895591117
youtube.com/channel/UCPAzUdXPZRysDD_JieZ6prQ

credits

released May 1, 2019

license

all rights reserved

tags

about

Železná kolóna Bratislava, Slovakia

contact / help

Contact Železná kolóna

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Železná kolóna, you may also like: